Regulamin sklepu internetowego napnap.pl  

§ 1 Definicje  

Właściciel Sklepu internetowego/Administrator Danych Osobowych jest Marcin Leszczyński prowadzący działalność pod nazwą Motum Marcin Leszczyński, 36-007 Krasne 339, NIP: 8132878979, e-mail: biuro@napnap.pl  
Dostawa - przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu.
Dostawca - DPD lub inny profesjonalny przewoźnik lub kurier, z któremu Sprzedawca powierza Towar w celu dostarczenie do Klienta.
Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.
Konsument - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, a także osoba fizyczna składająca Zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Użytkownik - Klient, który w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej Sklepu internetowego.
Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem https://napnap.yourtechnicaldomain.com/, w którym opisano Towary oraz umożliwiono składanie elektronicznych zamówień na dostawę Towaru.
Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego.
Logowanie - czynność polegająca na wprowadzeniu Danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika.
Dane identyfikacyjne - login (adres e-mail) i hasło. Hasło ustalane jest indywidualnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta.
Konto – indywidulny panel Użytkownika, udostępniony po Zalogowaniu przy użyciu Danych identyfikacyjnych na stronie internetowej Sklepu.
Towar – oferowane materace.
Umowa - umowa sprzedaży zawarta na odległość przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Zamówienie - wybranie przez Klienta Towaru i  przekazanie Sprzedawcy informacji o gotowości jego nabycia wraz z zobowiązaniem zapłaty za Towary.  

§ 2 Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego, a w szczególności składania Zamówień. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
2.      Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu internetowego.
3.      Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Towarów wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.  

§ 3 Konto

1.      Każdy Użytkownik może założyć indywidualne, bezpłatne Konto.
2.      Do założenia Konta konieczny jest adres e-mail.
3.      Na ten sam adres e-mail można założyć tylko jedno konto. 
4.      Użytkownik musi potwierdzić założenie konta.
5.      Zakładając Konto Użytkownik ustala własne indywidualne hasło.
6.      Użytkownik po założeniu Konta może w dowolnym momencie Zalogować się i dokonać zmian danych identyfikacyjnych.
7.      Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
8.      W celu zadeklarowania chęci usunięcia Konta, należy skorzystać ze Sprzedawcą pod adresem e-mail biuro@napnap.pl  

§ 4 Wymagania techniczne

Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Sklepu dla urządzenia końcowego - komputera, spełniających podstawowe wymagania techniczne takie jak: system operacyjny, podłączenie do Internetu oraz przeglądarki internetowe obsługujące standard HTML5 oraz Java Script. 

§ 5 Zamówienie

1.      Zamówienie złożone przez Klienta stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zamówienie stanowi o zawarciu Umowy sprzedaży o treści wynikających z przyjętej oferty i zobowiązuje Sprzedawcę do spełnienia świadczenia wolnego od wad - zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.      W Zamówieniu Klient podaje takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej: firmę (nazwę), siedzibę, adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, numer telefonu i adres e-mail.
3.      Po ustaleniu rodzaju Zamówienia w Sklepie i określeniu formy płatności Klient składa Zamówienie u Sprzedawcy.
4.      Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż zamówiony Towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient może podjąć decyzję w przedmiocie zmiany lub ograniczenia Zamówienia albo o jego anulowaniu.
5.      Aktualna oferta Towarów dostępne są w Sklepie internetowym.
6.      Sprzedawca ma prawo wycofania lub zastąpienia oferowanych Towarów, przy czym uprawnienie to nie dotyczy złożonych Zamówień.
7.      Ceny Towarów w ofercie Sklepu mogą ulegać zmianom, z tym zastrzeżeniem, że zmiana ceny Towaru nie dotyczy złożonych Zamówień.  

§ 6 Płatności

1.      Wszystkie ceny Towarów w ofercie Sklepu wyrażone są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w odpowiedniej stawce.
2.      Do każdego opłaconego Zamówienia dołączony dokument fiskalny potwierdzający dokonanie transakcji (tj. paragon lub faktura)
3.      W przypadku wystawienia faktury, Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
4.      Klient zamawiając Towar, przy wyborze faktury elektronicznej, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT  drogą elektroniczną w formacie .pdf oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
5.      Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
6.      gotówką przy odbiorze (płatne u Dostawcy) – w dniu doręczenia przesyłki,
7.      przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy nr 83 1140 2004 0000 3202 7754 7587
8.      płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem IAIPay - możliwa jest płatność kartą płatniczą lub przy pomocy bankowości on-line - w dniu złożenia Zamówienia. Więcej na temat sposobu realizacji płatności na stronie internetowej https://www.idosell.com/pl/shop/integrations/payments/banks/banki-zintegrowane-z-idosell-shop-jako-platnosci-iai-pay-bez-podpisywania-dodatkowej-umowy/  

§ 7 Dostawa

1.      Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w „Adresie dostawy”.
2.      Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpiło uszkodzenie Towaru, zobowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe po odbiorze przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się zauważyć z zewnątrz przy odbiorze.
3.      Zapłata za Towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.
4.      Termin dostawy zamówionych Towarów wynosi do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.Termin ten dotyczy Towarów Nap Simple i Nap Cloud z wyłączeniem Towarów szytych na miarę Nap Custom, dla których termin dostawy wynosi do 14 dni roboczych.

§ 8 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klienta w związku ze świadczoną usługą są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności oraz cookies.

§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1.      Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży.
2.      W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.  

§ 10 Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość przez Klienta


1.      Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin biegnie od dnia dostarczenia Klientowi Towaru. (wzór Oświadczenie o odstąpieniu od umowy).
2.      Dodatkowo Sprzedawca ustanawia prawo do zwrotu Towaru w ciągu 100 dni od daty jego dostarczenia, niezależnie od pozostałych uprawnień. Klient nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych. Towar może być zwrócony za pośrednictwem Dostawcy wskazanego przez Sprzedawcę, który odbierze przesyłkę z wyznaczonego przez Kupującego miejsca.Prawo to dotyczy towarów Nap Simple i Nap Cloud z wyłączeniem towarów szytych na miarę Nap Custom.
3.      Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia na adres Sprzedawcy lub e-mailem: biuro@napnap.pl przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 kub pkt 2.
4.      W celu zwrócenie Towaru, należy skontaktować się ze Sprzedawcą celu ustalenia daty i miejsca odbioru.
5.      W razie skutecznego odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży, Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
6.      Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Towaru.
7.      Zwrot Towaru Nap Simple i Nap Cloud następuje na koszt Sprzedawcy. Zwrot Towaru szytego na miarę Nap Custom następuje na koszt klienta. 

§ 11 Gwarancja

1.         Wszystkie Towary objęte są 24 miesięczną gwarancją. Dodatkowo Sprzedawca ustanawia 10 letnią gwarancję na Towary Nap Simple i Nap Cloud z wyłączeniem Towarów szytych na miarę Nap Custom, i pokrowców (Nap Simple, Nap Cloud i Nap Custom), dla których obowiązuje 24 miesięczna gwarancja.

2.         Gwarancja nie obowiązuje w przypadkach poniżej wymienionych i innych wynikających z niewłaściwego użytkowania Towaru:

- zniszczeń Towaru powstałych na skutek: rozdarcia, spalenia, zalania,

- zmniejszenia twardości/ugięcia pianki poniżej 2 cm,

- eksploatacji Towaru w nieodpowiednich warunkach w skutek czego mogą powstać:  pleśnie, przykre zapachy, plamy,

- przeznaczenia innego niż do użytku domowego,

- nadmiernego stałego obciążania Towaru,

- wykonania przeróbek w Towarze,

§ 12 Procedura reklamacyjna

1.      Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
2.      W celu zgłoszenia reklamacji należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne.
3.      Sprzedawca zaleca podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.
4.      Reklamacje należy kierować:
5.      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@napnap.pl,
6.      pisemnie na adres: Motum Marcin Leszczyński, 36-007 Krasne 339
7.      Aby dostarczyć wadliwy Towar, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółów odbioru Towary.
8.      Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.  

§ 13 Postanowienia końcowe

1.      Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu, przy czym ewentualne zmiany Regulaminu nie dotyczą Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu.
2.      Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
3.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4.      Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umów sprzedaży.
5.      Ewentualne spory między Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. Sprzedawca informuje o możliwości rozstrzygania sporów przed stałymi polubownymi sądami konsumenckim działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
6.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.10.2019 roku.    

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel